Obchodní podmínky

 

Gadgets House, s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČ: 242 80 071, DIČ: 2428007.

 

I. Vymezení pojmů:

 • Prodávající – je společnosti Gadgets House, s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČ: 242 80 071, DIČ: 2428007.
 • Uživatel – je podnikatel, který provozuje internetový obchod a zřídil si uživatelský účet v systému dropshipping.cz Prodávajícího;
 • Zprostředkování - je činnost Uživatele, kterou nabízí ve webovém rozhraní vlastního internetového obchodu jako samostatný podnikatel zboží Prodávajícího
 • Stránky - Stránkami se rozumí webová aplikace Prodávajícího, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem na adrese www.dropshipping.cz
 • E-shop - E-shopem se rozumí webová aplikace Uživatele, na které provozuje internetový obchod.
 • Koncový zákazník – je spotřebitel zboží, který si je objednal u Uživatele

 

II. Práva a povinnosti zprostředkovatele – Uživatele :

 1. Uživatel je oprávněn vybrat si z produktového portfolia Prodávajícího zboží a nabízet je na vlastní webové aplikaci internetového portálu k prodeji jako zprostředkovatel koupě.
 2. Uživatel je oprávněn stáhnout si a užívat grafické zobrazení zboží Prodávajícího ve svém internetovém portálu.
 3. Uživatel je povinen na svém internetovém portálu zveřejnit obchodní podmínky obchodního systému Dropshipping.cz zpracované Prodávajícím.
 4. Uživatel je oprávněn v rámci zprostředkování nabízet zboží nejméně za cenu určenou Prodávajícím webovým rozhraním Stránek. Prodávající nestanovuje nevyšší možnou cenu.
 5. Uživatel je povinen přeposílat objednávky zboží do on-line automatizovaného systému Prodávajícího s informacemi a ve formátu, které určí Prodávající. Nebo objednávku bezodkladně po přijetí vložit ručně do obchodního systému Dropshipping.cz
 6. Zveřejnit na svém internetovém portálu odkaz na internetový portál Prodávajícího určený k vyřizování reklamací koncových zákazníků
 7. Uživatel je povinen při vyřízení objednávky informovat koncového zákazníka o způsobech platby u Prodávajícího včetně bankovního spojení Prodávajícího. Uživatel není oprávněn nabízet jiné způsoby platby než které určí Prodávající.
 8. Uživatel je povinen na svých stránkách E-shopu nabízet pouze způsoby předání a dopravy zboží, které jsou určeny Prodávajícím na jeho webovém rozhraní.

 

III. Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající je povinen informovat Uživatele pomocí on-line automatizovaného systému o dostupnosti zboží.
 2. Prodávající je povinen zpřístupnit Uživateli na svém webovém rozhraní produktové portfolio a umožnit mu stažení jím zvolených položek společně s obrazovými a textovými materiály
 3. Prodávající je povinen přijímat a vyřizovat objednávky přeposlané Uživatelem, to neplatí je-li zboží nedostupné. Prodávající je povinen vyvinout maximální rozumně požadovatelnou péči směřující k uskutečnění obchodu a vzniku práva na provizi Uživatele.
 4. Prodávající je povinen zaplatit Uživateli provizi
 5. Prodávající je povinen informovat Uživatel on-line automatickým systémem o počtu realizovaných obchodů a výši připsaných provizí.

 

IV. Provize Uživatele

 1. Výše provize Uživatele je tvořena jako kladný rozdíl mezi cenou, které Uživatel dosáhne dle vlastního obchodního rozhodnutí u koncového zákazníka a cenou Prodávajícího. Do těchto cen není započtena DPH: Ustanovení čl. II/ 4 tím není dotčeno.
 2. Právo na provizi nevzniká ze zprostředkování koupí, od nichž zákazník odstoupil či byly jinak zrušeny zejména z důvodů, kdy koncový zákazník vykazoval důvodné známky podvodného či nepoctivého jednání a z důvodu náhlé nedostupnosti zboží.
 3. Prodávající je oprávněn vést pro každého Uživatele účet provize, kam připisuje provize z realizovaných obchodů. Z účtu provize je Prodávající oprávněn odečítat provize ze stornovaných objednávek a případné smluvní pokuty či jiné oprávněné nároky vůči Uživateli.
 4. Prodávající je oprávněn účtovat Uživateli poplatek za každou realizovanou objednávku dále jen „manipulační poplatek.“ Tento poplatek je splatný v okamžiku expedice objednávky a Prodávající má právo manipulační poplatek jednostranně započíst proti nároku Uživatele na provizi. O výši manipulačního poplatku je Uživatel informován webovým rozhraním Prodávajícího pro každý sortiment. Skutečnost, že zákazník zboží nevyzvedne nebo od smlouvy odstoupí, nemá vliv na právo Prodávajícího na úhradu manipulačního poplatku.
 5. Provize je splatná na základě faktury vystavené Uživatelem vždy za kalendářní měsíc zpětně se splatností 14 dní od vystavení faktury.
 6. Nárok na vyplacení provize Uživateli vzniká, činí-li zůstatek jeho účtu provize nejméně 500.-Kč.
 7. Jestliže počet přeposlaných objednávek Uživatelem, od kterých koncový zákazník následně odstoupil nebo si je nevyzvedl, překročí 5% z celkového počtu jím přeposlaných objednávek za celou jeho prodejní historii, pak má Prodávající vedle práva na uhrazení manipulačního poplatku též právo na uhrazení skutečně vynaložených nákladů na dopravu zboží z objednávek překračujících tuto hranici.

 

V. Uživatelský účet Uživatele

 1. Uživatel je povinen požádat Prodávajícího o zřízení uživatelského účtu, kde je povinen pravdivě a úplně vyplnit požadované osobní údaje včetně informací o oprávnění podnikat. Uživatel tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícím.
 2. Uživatel je povinen aktualizovat své údaje na uživatelském účtu. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro Uživatele povinné podle instrukcí jednostranně daných Prodávajícím a vyjádřených na jeho webovém rozhraní na web stránce dropshipping.cz.
 3. Prodávající je oprávněn omezit přístup Uživatele k jeho uživatelskému účtu, poruší-li Uživatel povinnosti dané zákonem či těmito podmínkami, jakož i v případě, že jeho obchodní jednání vykazuje abnormality ukazující na nepoctivé obchodní praktiky.
 4. Prodávající neodpovídá za škodu či újmu Uživatele způsobenou vyzrazením hesla k uživatelskému účtu.
 5. Prodávající je povinen na žádost Uživatele jeho uživatelský účet deaktivovat do 30 dnů.

 

VI. Autorská práva

 1. Veškerý web design, grafické zobrazení a text produktového portfolia Prodávajícího jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Prodávající vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto materiálům.
 2. Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná práva jinak než s výslovným souhlasem Prodávajícího.
 3. Souhlas Prodávajícího s umístěním veškerých je dán pouze po dobu trvání obchodní spolupráce s Uživatelem.

 

VII. Ukončení spolupráce a odstranění obsahu stránek

 1. Obchodní zastupování Prodávajícího Uživatelem může být ukončeno oběma stranami oznámením zaslaným na emailový kontakt druhé strany.
 2. Po ukončení nebo po zablokování uživatelského účtu Uživatele Prodávajícím je Uživatel neprodleně povinen odstranit ze svých internetových stránek veškeré materiály Prodávajícího zejména veškerá grafická zobrazení a textové materiály. Uživatel též není oprávněn na svých internetových stránkách, internetových sociálních sítích či jiných internetových aplikacích uvádět jakékoliv odkazy na Prodávajícího, údaje o něm, uvádět informace či hodnocení spolupráce s ním.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy, které vzniknou na základě těchto obchodních podmínek se řídí právem České republiky, přičemž případné spory budou po vyčerpání možností smírného řešení spadat do příslušnosti obecných soudů.
 2. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Právní vztahy založené na původním znění obchodních podmínek tím nebudou ovlivněny, ledaže je nové znění příznivější pro Uživatele. Prodávající je povinen na změnu obchodních podmínek Uživatele výslovně upozornit, jinak vůči němu nejsou účinné.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.